Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser gældende pr. 1. februar 2018 for AnalyzeMe.

1. Anvendelse

AnalyzeMe’s almindelige forretningsbetingelser finder anvendelse for enhver aftale mellem AnalyzeMe og kunden i alle aftaleforhold. Ved kunden forstås den person eller det selskab, der har indgået aftalen med AnalyzeMe.

Disse almindelige forretningsbetingelser er gældende for alle aftaler indgået med:

AnalyzeMe
Østbanegade 159
2100 København Ø
CVR: 34511500

Afvigelser fra nærværende generelle forretningsbetingelser skal ske skriftligt og med accept fra AnalyzeMe og kunden.

2. Generelt

En aftale er gyldig, når der fra AnalyzeMe og kunden foreligger en underskrevet kontrakt.
Underskrift kan fra kundens side ske pr. e-mail eller ved underskrift på den fremsendte kontrakt.

Nærværende forretningsbetingelser gælder for enhver aftale om levering af produkter og/eller tjenesteydelser hos AnalyzeMe, uanset gennem hvilken kommunikationsform aftalen indgås (såvel skriftligt som pr. telefon, e-mail, via AnalyzeMe’s hjemmeside eller på nogen anden måde).

Kunden har ikke ret til at anføre andre vilkår for købet, hverken på kontrakten eller andet tillæg, medmindre AnalyzeMe udtrykkeligt på skrift gengiver disse betingelser, som kunden ønsker at pålægge AnalyzeMe, og som er anderledes formuleret end de i disse forretningsbetingelser.

3. Produkter

Betingelserne omfatter ydelser omkring en hjemmeside eller webshop. Herunder ligger muligheden for hosting og dertilhørende service og online markedsføring.

4. Aftalens indgåelse

Kunden skal i forbindelse med indgåelse af aftalen oplyse AnalyzeMe om korrekt firmanavn, adresse, telefonnummer, kontaktperson og dennes e-mail, aktivt CVR-nummer eller CPR-nummer.

Kunden forpligtes til straks at underrette AnalyzeMe, såfremt der sker ændringer i ovenstående. Herudover skal kunden oplyse eventuelle adresser, hvor betalingsopkrævning og/eller meddelelser skal sendes til. På AnalyzeMe’s forlangende er kunden forpligtet til at dokumentere rigtigheden af ovenstående oplysninger.

Indtil anden oplysning gives af kunden, er AnalyzeMe berettiget til at fremsende faktura, materiale m.v. til den/de af kunden oplyste adresse(r).

AnalyzeMe forbeholder sig retten til at erklære en underskreven kontrakt ugyldig indenfor 7 dage efter kontraktens underskrivelse, såfremt der er blevet afgivet et tilbud, AnalyzeMe ikke kan leve op til, det værende i forhold til såvel pris som produkt. I så tilfælde bortfalder alle forpligtelser mellem parterne. En sådan annullation fra AnalyzeMe’s side vil altid ske før der udstedes faktura.

5. Betaling

Medmindre andet er aftalt, skal betaling ske inden 8 dage fra fakturaens udstedelse. Manglende overholdelse af AnalyzeMe’s betalingsvilkår anses som væsentlig misligholdelse, der berettiger AnalyzeMe til at standse yderligere leverancer samt til at kræve ethvert tilgodehavende, forfaldent som uforfaldent, indbetalt straks.

Kunden er hverken berettiget til at holde nogen del af det fakturerede beløb tilbage eller til at foretage modregning i nogen del af det fakturerede beløb med eventuelle modkrav mod AnalyzeMe, som ikke skriftligt er anerkendt og accepteret af AnalyzeMe.

5.1 Finansiering gennem ViaBill
I forbindelse med betaling vil det være muligt for kunden at betale 10.000,00 DKK inkl. moms af kontraktsummen igennem ViaBill, som vi har indgået aftale med, hvis og såfremt kunden via CPR-nummer kan kreditgodkendes af ViaBill, er der indgået en aftale med AnalyzeMe og kunden ikke kan blive kreditgodkendt, vil betaling stadig skulle ske inden 8 dage fra fakturaens udstedelse.

Betalingen gennem ViaBill sørger kunden selv for, som omfatter max. 10.000,00 DKK inkl. moms og har intet med AnalyzeMe at gøre, men er mellem kunden selv og ViaBill.
Bemærk! Ved finansiering af ydelser gennem ViaBill, pålægges der alm. markedsrenter og med en minimumsydelse på 3% pr. måned (dog minimum kr. 99 DKK/pr. måned)

Yderlig information og vilkår kan ses på www.viabill.com/terms
I tilfælde af spørgsmål kan ViaBill kontaktes på mail support@viabill.com/ tlf. 88 826 826 (alle hverdage mellem kl. 11-15)
Ønsker kunden at benytte sig af denne betalingsmulighed, skal AnalyzeMe have besked herom.

5.2 For sen betaling
AnalyzeMe er berettiget til midlertidigt at lukke hjemmesiden/webshoppen, såfremt kunden ikke rettidigt betaler de fremsendte fakturaer.

Erlægger kunden ikke betaling rettidigt, er AnalyzeMe berettiget til, fra forfaldsdagen, at pålægge morarente med 2 % pr. påbegyndt måned efter forfaldsdagen.
Der opkræves et rykkergebyr på kr. 100. Manglende betaling medfører overgivelse til retslig inkasso uden yderligere varsel. AnalyzeMe vil kunne opkræve inkasso-omkostninger udover, hvad der er fastsat i bekendtgørelse nr. 601 af den 12. juli 2002.

Kunden hæfter for betaling af de ydelser, der leveres i henhold til aftalen, ligeledes i tilfælde af at der registreres en betaler, der er forskellig fra kunden.

6. Priser

Alle produktpriser samt tillægspriser på standardprodukter fremgår af det udleverede materiale i forbindelse med underskrivelsen af et aftalegrundlag.

Ved udvikling af specielle løsninger efter kundens ønske vil der blive beregnet og fastsat en pris, som opkræves inden opgaven udføres.

Alle oplyste priser er eksklusiv moms.

7. Leveringstid

Produktets lanceringstidspunkt estimeres af flere omgange, da projektet kræver kundens godkendelse efter designoplæg og lige før lancering. Ved projektets igangsættelse kan kunden anmode om en estimeret deadline for designoplæg. Efter designoplægget er godkendt, kan kunden efterspørge estimeret deadline for et færdigt udviklet system. Efter indgåelse af aftale og registreret indbetaling foretaget af kunden, begynder AnalyzeMe udarbejdelsen af produktet ud fra drøftelser mellem AnalyzeMe og kunden.

Ferie, helligdage, lørdag samt søndag tæller ikke med i leveringsperioden.

7.1 Forsinkelser
Af tekniske eller andre årsager kan forsinkelser forekomme, herunder tilvejebringelse af ydelser fra andre leverandører, som er skønnet nødvendigt.

Såfremt parterne har aftalt en tidsplan/tidsfrist/deadline, skal dette fremgå skriftligt. Foreligger der en forsinkelse skal dette oplyses til kunden så tidligt som muligt, dog senest på den aftalte tidsfrist/deadline.

Skyldes forsinkelsen et forhold der ikke er inkluderet i projektet fra AnalyzeMe, har AnalyzeMe ret til at udskyde den aftalte leveringsdato med mindst det antal dage, der svarer til forsinkelsen.

AnalyzeMe er berettiget til erstatning af eventuelle tab direkte afledt af forsinkelsen. Medmindre andet er skriftligt aftalt i forbindelse med indgåelse af aftalegrundlag, har kunden ingen krav på erstatning for indirekte eller direkte tab foranlediget af en eventuel forsinkelse.

8. Udvikling og projektforløb

AnalyzeMe udvikler løsningen i henhold til indholdet i det underskrevne aftalegrundlag.

Hvis kunden indenfor den aftalte tidsfrist hverken accepterer, korrigerer eller afslår en løsningsbeskrivelse eller detaljer vedrørende projektet, kan AnalyzeMe vælge at udskyde udførelsen til dette foreligger eller påbegynde udførelsen af konkrete opgaver i henhold til tidsplanen og den leverede løsningsbeskrivelse.

Såfremt opgaver på denne baggrund påbegyndes, er kunden forpligtet til at betale for den anvendte tid samt andre relaterede omkostninger. Forud for påbegyndelse af udviklingen af projektet, hvor kunden mangler at give tilbagemelding, informerer AnalyzeMe kunden herom.

Såfremt der ikke er aftalt en tidsfrist, udføres løsningen med den hast, som anses for rimeligt i forhold til omfang og omstændigheder for udviklingen af en sådan løsning til kundens hjemmeside/webshop.

8.1 Kontaktperson
Er andet ikke aftalt, er det kundens ansvar med organisering og samordning inden for egen virksomhed. Kontaktperson ved kunden vil under samarbejdet fungere som projektleder med handlefrihed til at afgive bindende accept i forhold til aftalegrundlaget og løsningen til projektet med AnalyzeMe. Kontaktpersonen vil blive kontaktet, såfremt der er behov for supplerende løsninger og udvidelser for at kunne udvikle hjemmesiden/webshoppen efter kundens ønsker.

8.2 Supplerende ydelser
Skulle der under arbejdsprocessen være behov for supplerende ydelser, kan disse tilføjes i et særskilt tillæg til aftalegrundlaget og er kun gyldig med forudgående skriftlig godkendelse fra kunden via e-mail eller underskrift.

8.3 Underleverandører
Såfremt AnalyzeMe skønner det nødvendigt for at færdiggøre og udføre kundens hjemmeside/webshop efter aftalegrundlaget, er AnalyzeMe berettiget til helt eller delvist at lade arbejde udføres af en underleverandør.

Ved anvendelse af underleverandør påtager AnalyzeMe sig samme ansvar for disses arbejde, som var det udført af AnalyzeMe.

9. Misligholdelse

Kunden er eneansvarlig for enhver oplysning eller ethvert materiale, der er indført og offentliggjort på kundens hjemmeside. Indhold, der offentliggøres på eller henvises til fra kundens hjemmeside/webshop skal overholde dansk lov og loven i de lande til hvilket indholdet er rettet eller beregnet.

Kunden må derfor ikke under nogen omstændigheder, under anvendelse af ydelserne fra AnalyzeMe, give adgang til pædofilt, racistisk eller andet materiale, som i almindelighed anses for uetisk og/eller groft krænkende. Ligeledes forpligter kunden sig til ikke at etablere links til andre steder på internettet, hvor sådant materiale må antages at være tilgængeligt.

Kunden må således ikke uden tilladelser fra rettighedshaverne stille ophavsretligt beskyttet materiale, som eksempelvis litterære værker, billeder eller musik til rådighed for andre eller etablere links til andre steder på internettet, hvor sådant materiale må antages at være tilgængeligt.

AnalyzeMe er til alle tider enerådigt bestemmende i sager, hvor der skal foreligge en vurdering af, hvorvidt ovenstående materiale har fundet anvendelse på en af AnalyzeMe udviklet ydelse.

Kunden påtager sig at friholde AnalyzeMe for enhver erstatning, afgift eller bøde, AnalyzeMe måtte blive nødt til at udrede som følge af kundens ulovlige og/eller ansvarspådragende handlinger eller undladelser i forbindelse med kundens anvendelse af udviklede webløsninger med tilhørende delelementer. Dette omfatter også immaterielle krænkelser og strafbare handlinger og undladelser.

Såfremt AnalyzeMe konstaterer overtrædelser af kundens pligter som anført ovenstående, betragtes det som væsentlig misligholdelse, og AnalyzeMe kan med øjeblikkelig virkning ophæve den indgåede aftale og således afbryde enhver forbindelse til kundens domæne.

Det anses endvidere som væsentlig misligholdelse af løbende aftaler, hvis kunden tages under konkursbehandling, hvis der indledes forhandlinger om tvangsakkord, hvis kunden undlader at betale forfaldne beløb, eller hvis kunden anmelder betalingsstandsning. I sådanne tilfælde er AnalyzeMe berettiget til, uden yderligere varsel, at opsige aftalen samt kræve sit tab og eventuelle udeståender, betalt.

10. Funktionalitet og mangler

Forud for levering af produktet fremsendes en mail med designudkast, hvor det er kundens ansvar at gennemgå og kontrollere funktionaliteten i henhold til det aftalte. Ændringer og rettelser fra kunden på det fremsendte materiale foretages inden færdiggørelse af projektet. Rettelser og ændringer udføres efterfølgende i hast af AnalyzeMe.

Kunden er på ingen måder berettiget til at tilbageholde nogen form for fakturerede ydelser i henhold til den indgåede aftale som følge af forsinkelser og/eller nødvendige tilretninger, der er konstateret i forbindelse med projektoverdragelse.

11. Support

Som kunde hos AnalyzeMe har du adgang til vores support via e-mail support@analyzeme.dk i kontorets åbningstider. Kontorets åbningstider kan ses på vores hjemmeside http://analyzeme.dk

Supporten giver mulighed for spørgsmål til brugen af webløsninger udført af AnalyzeMe.

Der ydes fri support i henhold til underskrevet aftalegrundlag. AnalyzeMe forbeholder sig ret til at opkræve gebyr i forbindelse med ydelse af f.eks. ekstraordinær support, service, udvikling og e-mail, herunder ændring af layout og billedbehandling.

11.1 Mulighed for webinar
Såfremt AnalyzeMe skønner det nødvendigt for kundens videre forståelse og brug af webløsningen med direkte support på AnalyzeMe’s kontor, afholder kunden selv udgifter til dette. Eventuelt anbefales et webinar med egenbetaling for kunden.

12. Tavshedspligt

Alle involverede hos AnalyzeMe og kunden, herunder deres personale, underleverandører og andre involverede, har tavshedspligt med hensyn til forretning, forretningskoncepter, forretningsforbindelser og andre fortrolige forhold, der kommer til deres kendskab i forbindelse med etableringen, driften og afviklingen af denne aftale.

Såfremt kunden er en offentlig myndighed eller at kunden er underlagt tavshedspligt, skal kundens ansatte i stedet overholde reglerne om fortrolighed og tavshedspligt.

12.1 Undtagelser fra tavshedspligten
Tavshedspligten omfatter ikke videregivelse med skriftlig tilladelse fra den beskyttede Part, videregivelse, der kræves af en offentlig myndighed i henhold til gældende lovgivning og ej heller videregivelse til egen rådgiver eller til mæglingsmand, voldgiftsret, domstol eller lignende.

Ovennævnte oplysninger må parterne kun opbevare, anvende og formidle som led i opfyldelse af deres forpligtelser overfor hinanden.

13. Kommunikation

AnalyzeMe kan til enhver tid anvende kundens e-mail til kommunikation, herunder til servicemeddelelser, påkrav og rykkere samt meddelelser om AnalyzeMe’s nyheder.

14. Hosting

Uden at AnalyzeMe har rådgivet kunden omkring lovgivningen der til, opsættes hjemmesiden/ webshoppen til at henvise til kundens valgte domænenavn.

Særligt hvad angår registrering af DK-domæner følger dette registreringsproceduren, der kan ses hos DK-Hostmaster på hjemmesiden: https://www.dk-hostmaster.dk/ Registrering af DK-domæner følger den til enhver tid gældende lov, registreringsprocedure, praksis og sædvane for DK-domæner, ligeledes gældende for internationale domæner. AnalyzeMe kan endvidere ikke stilles til ansvar, hvis et ønsket domænenavn ikke kan registreres, fordi det allerede er optaget af tredjemand.

Registreringen af domæner sker i kundens navn, med AnalyzeMe som befuldmægtiget. AnalyzeMe kan benytte underleverandør ved levering af de aftalte ydelser.

14.1 Særligt store datamængder
AnalyzeMe tilbyder forskellige hosting-pakker, som kunden kan vælge efter behov. I tilfælde af at kunden når loftet for enten serverplads eller trafik på den valgte pakke, pålægges det kunden at opgradere til en større hosting-pakke.

14.2 Nedetid
AnalyzeMe er ansvarlig efter dansk rets almindelige regler. AnalyzeMe’s erstatningsansvar er begrænset til et beløb svarende til de seneste 3 måneders driftbetaling fra kunden til dækning af Hosting og trafik.

15. Ansvarsfraskrivelse

Ønsker kunden at tilkøbe betalingssystem til hjemmesiden, skal kunden ligeledes godkendes og har selv ansvaret for at opfylde de af Nets Tellers (tidligere PBS) opstillede betingelser for online handel via internettet. AnalyzeMe garanterer ikke for funktionaliteten af betalingssystemer til hjemmesiden, som AnalyzeMe ikke har 100% kontrol over.

Kunden er til enhver tid ansvarlig for at have backup af de data som kunden har uploadet til AnalyzeMe, således at disse ikke kan kræves erstattet ved eventuelt nedbrud hos AnalyzeMe. AnalyzeMe vil i rimeligt omfang etablere backup procedurer, men tager det forbehold, at det til trods herfor kan være muligt, at kundens data og informationer ikke kan reetableres efter et systemnedbrud. AnalyzeMe fraskriver sig ansvaret for enhver skade, herunder ethvert tab, såvel direkte som indirekte som kunden lider i forbindelse med kundens abonnement uanset baggrund der for, medmindre AnalyzeMe har handlet forsætligt til skade for kunden eller groft uagtsomt.

16. Opsigelse

Der er ikke nogen binding eller opsigelsesvarsel på vores ydelser eller abonnementer såfremt andet ikke er aftalt. Vores ydelser betales forud og eventuelt forudbetalt beløb refunderes ikke. Såfremt kunden ønsker at opsige en service eller et abonnement inden udløb, refunderes det resterende beløb ikke.

17. Force Majeure

Såfremt AnalyzeMe ikke er i stand til at levere den aftalte ydelse, som følge af forhold, der ligger uden for AnalyzeMe kontrol, herunder brand, oversvømmelse, strejke, lock-out, strømsvigt, svigtende ydelser fra tele- og netværksleverandører eller lignende skal AnalyzeMe være frigjort fra de aftalte leveringsforpligtelser så længe en sådan situation består.

18. Værneting

Eventuelle tvister og uoverensstemmelser skal eksklusivt afgøres ved de almindelige danske domstole i henhold til dansk ret (dog undtaget danske rets regler om lovvalg).

Såfremt én eller flere bestemmelser i disse betingelser senere måtte blive erklæret ugyldige, skal dette ikke påvirke aftalens gyldighed og de øvrige bestemmelser, som skal forblive gældende, og eventuelle ugyldige bestemmelser skal udfyldende fortolkes ud fra aftalens og den ugyldige bestemmelses formål.

19. Ændring af forretningsbetingelser og vilkår

AnalyzeMe vil til enhver tid kunne foretage nødvendige ændringer i forretningsbetingelserne, dog med et varsel på mindst 30 dage. Varsling herom vil ske på den af kunden oplyste kontaktmail.